ساخت پلت 420  ویژه طیور

محصول پرس پلت مدل 420 تک موتوره با موتور 110 کیلووات و کاندیشنر استیل 5.5 کیلووات و فیدر استیل 3 کیلووات محوصول جدیدی از اتوماسیون ایران